09-11-2011

Generalforsamling 9. november 2011

Dansk Tarokforbund har holdt sin første ordinære generalforsamling efter stiftelsen i 2010.

genfors2011

Deltagere (venstre til højre): Niels Brun Madsen (AFT), Ole Stevns (AGT) Ole Rask (HjT), Børge Jørgensen ((FFT), Gerner Nielsen (HjT), Bent Agger (VLK), Knud Andersen (BLT), Christian Lerche (DKT), Ole Brun Madsen (VLK)

Generalforsamlingen blev holdt hos formanden for forbundet og havde deltagelse af medlemmer fra 7 af de 8 tilsluttede klubber.

Generalforsamlingen gav anledning til en god debat og oplæg til forskellige vedtægtsændringer blev drøftet og vedtaget.

Under eventuelt blev der fremlagt forslag til henholdsvis turneringsform for holdspil og regelændringer til senere overvejelse i bestyrelse.

Nærmere vil følge om disse initiativer.

Referat af generalforsamling i Dansk Tarokforbund onsdag den 9. november 2011 klokken 12.00 på adressen Hougårdsvej 31, 8220 Brabrand.

Dagsorden ifølge forbundets vedtægter:
1. Valg af dirigent, der bl.a. kontrollerer antallet af stemmer.
2. Beretning v/ formanden.
3. Regnskab v/ kassereren. Herunder fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Eventuelt.

Fra mødetidspunktet kl. 12.00 var følgende 9 medlemmer af forbundet mødt frem:
Alle 6 bestyrelsesmedlemmer
Bent Agger, formand for VLK Aarhus
Niels Brun Madsen, formand for Aarhus Familietarok.
Ole Rask, næstformand for Hjørring Tarokklub.

Efter hyggeligt samvær ved en god frokost, foreslog formanden Bent Agger som dirigent.

Bent Agger konstaterede, at vedtægtens bestemmelser om mødeindkaldelse m.m. var opfyldt.

Derefter fulgte den øvrige del af dagsordenen:

2.   Formandens beretning:
Ole Brun Madsen gennemgik temaer fra den skriftlige beretning, som var medsendt ved mødeindkaldelsen. Beretningen, som er vedlagt nærværende referat, blev godkendt.

3. Regnskab:
Børge Jørgensen kommenterede det udsendte regnskab, som er vedlagt referatet. Regnskabet blev godkendt, idet kassererens redegørelse om manglende revision blev taget til efterretning. Kontingent for 2011/12 blev fastsat til:  200 kr. pr. klub med yderligere  10 kr. pr. klubmedlem,  50 kr. pr. enkeltmedlem.

4.   Indkomne forslag:
1.   Blovstrød Tarokklubs forslag om særskilt punkt 5 i dagsordenen om valg af bestyrelse.
2.  Nyt vedtægtsforslag med indførelse af repræsentantskab. Blovstrød Tarokklubs forslag er opfyldt i vedtægtsændringen og bortfaldt derfor. Forslaget til ny vedtægt blev positivt modtaget. Det indføjes, at enkeltmedlemmer kan optages. Den nye vedtægt rettes til af referenten og udsendes sammen med referatet til bestyrelsens gennemgang og kommentarer forud for en endelig vedtagelse.

5.   Valg af revisor og revisorsuppleant:
Bilagskontrollant: Frode Jacobsen, Fredericia Tarokklub.
Suppleant: Niels Brun Madsen, Aarhus Familietarok.

7.   Eventuelt: Ole Brun Madsen er i færd med at færdiggøre ’opskrift’ på turneringsform. Gerner Nielsen agter at fremsende synspunkter vedrørende ’officielle spilleregler’.

Bent Agger (dirigent)  Ole Brun Madsen (formand)
A. Knud Andersen (referent