Turnering 28-01-2023

Lørdag den 28. februar afviklede Dansk Tarokforbund en turnering i Brabrand. Turneringen var den type, hvor man spiller de samme hænder ved alle borde (spil med kasser). Så spilleren placeret ved bord 1 retning nord får den samme hånd som spillerne placeret på nordsiden af de øvrige borde o.s.v.

Man kan derved sammenligne alle nord-spillerne med hinanden, alle øst-spillerne med hinanden, alle syd-spillerne med hinanden og alle vest-spillerne med hinanden.

Repræsentantskabsmøde 8. oktober 2022

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Tebstrup Forsamlingshus

Referat fra mødet

Ad 1. Valg af dirigent.

Børge Jørgensen, Fredericia, blev valgt.

2. Beretning v/formanden.

Bestyrelsen har afholdt et stiftende møde, hvor Niels Brun Madsen blev valgt som formand, Ole Rask som næstformand, Kaj Jørgensen som kasserer, og Carl Boisen som sekretær.

Foreningen har nydt godt af at have Ole Bjørn, VLK, tilknyttet som dels webmaster, dels som initiativtager til at introducere en On-line version af Tarok. Dette kan være med til at tiltrække nye målgrupper til spillet, dels at man kan dyste med hinanden på distancen. Ole Bjørn tager gerne rundt for at introducere on-line versionen.

Foreningens medlemstal står i stampe, så der er brug for nye initiativer for at tiltrække flere medlemmer.

Vi modtager fortsat midler fra dansk tankesport. Der har i dette regi været afviklet en messe for de mindre kendte spil, hvor vi dog ikke kunne deltage.

Bestyrelsen har valgt at indkøbe nye spillekort til klubberne der fordeles efter antal repræsentantskabsmedlemmer.

Bestyrelsen vil efter dagens dyst evaluere valget af spillested. Ligeledes vil bestyrelsen tage initiativ til at afvikle en spilledag i januar 2023, hvor der spilles med kortkasser.

3. Regnskab v/kasseren. Herunder forslag til fastsættelse af kontingent.

Regnskabet blev gennemgået, og kontingentet er uændret.

OBS Kassereren vil gerne af hensyn til regnskabet, at kontingentet indbetales inden nytår.

4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde stillet et forslag om, at for hver repræsentant, en klub har, tilgodeses klubben med kr 1000,- fra foreningen. Midlerne er tiltænkt klubbernes hvervningsaktiviteter.

OBS for at få del i disse midler, skal hver enkelt klub indsende konto nr. til kasseren, hvor midlerne skal overføres til.

5. Valg til bestyrelsen. Ole Stevns AGT og Ole Rask HJT er på valg.

Ole Stevns takkede af som medlem af bestyrelsen gennem mange år. Foreningen vil gerne her takke Ole for hans virke for forbundet og i bestyrelsen. I stedet for Ole Stevns, blev Jens Peter Brix Pedersen valgt.

Ole Rask blev genvalgt.

6. Valg af bestyrelsessuppleant.

Genvalg af John F. Nielsen, Hjøring.

7. Valg af bilagskontrollant samt suppleant.

Genvalg (hvem det så end måtte være).

8. Eventuelt

Tak til Brabrand Vally for afviklingen af DM

For referatetNiels Brun Madsen

Indkomne forslag

Forslag til repræsentantskabet den 8. oktober 2022.

For at understøtte den lokale rekruttering og almindelig pleje af de nuværende medlemmer foreslås det, at der i 2022 udbetales Kr. 1.000,- for hver repræsentant, klubben har i DTF.

Bestyrelsen vil fremover indstille udlodning ift. det aktuelle regnskab. Der bør minimum være en beholdning på kr. 50.000,-

På bestyrelsens vegne

Niels Brun Madsen

Formand

DM i Tarok

Lørdag den 8. oktober 2022 afholdt Dansk Tarokforbund repræsentantskabsmøde i Tebstrup Forsamlingshus tæt ved Ejer Bavnehøj. Referat følger senere.

Bagefter afholdtes DM i Tarok. Resultaterne ses herunder.

Klub DM 2022
Klub Point
1 HjT 2025
2 VLK 1705
3 FFT 675
Individuel DM 2022
Klub Navn Point
1 VLK Ole Brun Madsen 965
2 HjT Arne Nielsen 940
3 FFT Kaj Jørgensen 750

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Dansk Tarok Forbund

Mødet blev afholdt 2. marts 2022.

Christian Lærke havde meldt afbud. Der var en stor hilsen fra ham til alle.

Kort overlevering fra den afgående bestyrelse til den nye bestyrelse.

Den gamle bestyrelsen har gennem årene været særligt optaget af at udarbejde et fælles regelsæt – samt af samarbejdet med Dansk Tankesports Forbund. Dansk Tarok Forbunds økonomi er robust.

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen:
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. Sekretær

2. Dato for generalforsamling og afvikling af denne. Hvem afholder mv.

3. Ideer mv for aktiviteter for det kommende år.

4. Evt.

Ad 1.
Formand: Niels Brun Madsen
Næstformand: Ole Rask
Kasser: Kaj Jørgensen
Sekretær: Carl Boisen Thøgersen
Webmaster: Ole Bjørn (deltager uden for bestyrelsen)

Ad 2.
Der var stor tilfredshed med afviklingen af årets generalforsamling og valg af turneringssted (Tårning forsamlingshus).

Vi afprøver det samme arrangement igen. Samme sted men med et andet tidspunkt.

Generalforsamling og turnering er i 2022 lørdag den 8. Oktober.

Generalforsamling kl. 11.00-12.00
Frokost Kl 12.00- 12.45
Første runde kl 13.00
Kaffepause kl 14.15.
Anden runde kl 14.30
Afslutning kl 16.00

Deltagerantallet afgør, om der spilles turnering, hvorfor der opfordres til stor opbakning til at deltage.

I år spilles med tælling.

Ad 3.
Det ligger bestyrelsen meget på sinde at rekruttere nye medlemmer. Et konkret tiltag er, at forbundet stiller (begrænsede) midler til rådighed for fremme af Tarok spillet. Det kan være til dækning af udgifter til kaffe mv. For at få midler til dette kan Kaj (kasseren) eller Niels (formand) kontaktes.

Ole Rask og Ole Brun Madsen vil undersøge om der kan bestilles nye Tarokkort med DTF på bagsiden. Under alle omstændigheder vil der til generalforsamlingen blive udleveret nye Tarokkort til klubberne.

Der blev på mødet demonstreret en online version af den version af Tarok, som vi spiller i Danmark. På foreningens hjemmeside (under Om Tarok) finder man vejledning i, hvordan man spiller online Tarok på PC:
www.dansk-tarok.dk/om-tarok/tarok-online-guided-tour-paa-pc/
og i, hvordan man spiller online Tarok på en iPad:
www.dansk-tarok.dk/om-tarok/online-tarok-guided-tour-ipad/. Online Tarok afvikles på en amerikansk platform for online brætspil og online kortspil m.m.: www.boardgamearena.com. 

Et indsatsområde for det (de) kommende år for bestyrelsen er at udbrede kendskabet til online versionen, da der er en udbredt opfattelse af, at det vil tiltrække de yngre generationer. Som en særlig service, vil foreningens webmaster, Ole Bjørn, gerne tage rundt i klubberne og demonstrere, hvordan spilet fungerer, og hvordan man kan blive oprettet m.v.

Bestyrelsen vil arbejde for, at opkoblingen bliver uden omkostninger for den enkelte ved at lade forbundet afholde eventuelle deltager udgifter til boardgamearena.

Ad 4.
Mødet blev afsluttet med et spil Tarok – med rigtige kort.

Tak til Ruth for god forplejning.

En stor tak til Christian Lærke og Ole Brun Madsen for deres mange års store arbejde i bestyrelsen og for at få samlet tarok klubberne i Danmark, så etableringen af Dansk Tarokforbund kunne blive en realitet. Det har medført optagelse i Dansk Tankesports Forbund, og dermed har det været med til at skabe et godt og solidt økonomisk fundament for foreningen. 

DM i Tarok 2021

DM i Tarok 2021 blev arrangeret af VLK og foregik den 30. oktober 2021 i Tåning Forsamlingshus ikke langt fra Ejer Bavnehøj.

Der var 22 deltagere fra 7 klubber, AGT, BVT, DKT, FFT, HjT, RAT og VLK.

Gerner Nielsen, HjT blev individuel mester. HjT dominerede stærkt ved at besætte de fire første pladser.

 

INDIVIDUELT RESULTAT  Top 10
HJT 3 Gerner Nielsen 980
HJT 6 Ole Rask 790
HJT 5 Arne Nielsen 615
HJT 4 Arne Christensen 495
VLK 3 Rasmus Damm 435
VLK 1 Hugo Jespersen 260
VLK 7 Ole Brun Madsen 110
HJT 2 Villy Lade 50
RAT 1 Vibeke Ulrichsen 30
VLK 2 Bjørn Epler -45

Klubmesterskabet blev vundet af HjT.

KLUBRESULTAT (Størst GNS)
HjT 2800 6 466,7
VLK -230 7 -32,9
RAT -425 3 -141,7
FFT -955 3 -318,3
BVT -360 1 -360,0
DKT -410 1 -410,0
AGT -420 1 -420,0
 (Point) (Antal spillere)  (Gennemsnit)

 

Online Tarok

Nu er Online Tarok testet igennem, og der ser ikke ud til at være flere fejl. Det virker rigtigt godt.

Klubberne opfordres til at sætte sig ind i Online Tarok, så vi kan begynde at lave nogle test turneringer.

Der ligger tre beskrivelser af Online Tarok under Om Tarok i menuen:
En beskrivelse af Online Tarok.
En Guided Tour med Online Tarok på en PC.
En Guided Tour med Online Tarok på en iPad.

Man kan altid skrive til Webmaster ved problemer, og Webmaster deltager gerne i telefonmøde eller videomøde for at få løst eventuelle problemer.

Er man kun én eller to spillere, så deltager Webmaster og evt. dennes kone gerne i en testdyst.

Ny mulighed: Spil Tarok med hinanden uden at mødes

Der er udviklet et Tarok spil til platformen BoardGameArena.com. Det er lige nu i Beta-test, og vi kan begynde at bruge det. Der er ingen kendte fejl.

Spillet kan afvikles fra en browser. Det virker fint på Mac, Microsoft Windows, iPad og iPhone. Android tablets og Android telefoner har vi ikke testet, men de virker sikkert også. Hvis du har en rimeligt ny iPad, så prøv først på den.

I menuen under “Om Tarok” er der tilføjet et nyt punkt, “Online Tarok”. Der kan du læse, hvordan man spiller.

Man er velkommen til at henvende sig til web-master ved problemer.

Eksempel:

 … 

o.s.v., indtil sidste kort

 … 

Og en status:

Spillet kan spilles
– med eller uden tælling
– med eller uden betaling til vinder ved bagud.

DM i Tarok – 24/10 2020 – Hjørring

Kære formænd for Tarokklubberne,

Jeg har i tæt samarbejde med Ole Rask HJT vurderet det forsvarlige i at gennemføre årets planlagte taroktræf.

Vores konklusion er, at det valgte sted lokalt opfylder alle krav til at gennemføre træffet  fuldt ud.

Men vi må også erkende at Corona-situationen generelt  i samfundet ikke er den bedste.

Vi følger udviklingen tæt og er parate til at aflyse eller udskyde, hvis situationen ikke forbedres eller hvis den forværres. Vi har en aftale med Centret i Vrå om, at hvis vi i rimelig tid (15. okt) beslutter os for det, kan det ske uden økonomiske konsekvenser for forbundet.

Så invitationen til årets Dansk Tarokmesterskaber og Repræsentantskabsmøde: er stadig:

Lørdag den 24 Oktobern 2020
Idrætscenter Vendsyssel

Stadionvej 17
9760 Vrå

Stedet ligger syd for Hjørring og der er gode parkeringsforhold og stedet ligger tæt på motorvejen..
Der er god plads mellem bordene og håndsprit til det udvendige.

Program for Dansk Tarokforbunds DM og Repræsentantskabsmøde. Dagen gennemføres efter følgende tidsplan:

11.00 – 11.30 Kaffe og Repræsentantskabsmøde
(Nærmere om Repræsentantskabsmødet følger senere.)
11.30 – 13.30 Tarokspil
13.30 – 14.00 Frokost
14.00 – 16.00 Tarokspil fortsat
16.00 – 16.15 Resultater og afslutning.

Der spilles efter HjT og DTFs regler.

Den klub, der opnår højeste gennemsnit i turneringen vinder mesterskabet for klubber (minimum 3 spillere).

  • Hvis en klub tilmelder mindre end 3 spillere, kan disse naturligvis deltage i dysten om det individuelle mesterskab.
  • Den spiller, der opnår højeste pointtal er individuel mester.
  • Der vil i blive indlejret en holdturnering for 4-mandshold. Det hold der opnår højeste gennemsnit er vinder af holdmesterskabet.

Tilmelding:

Tilmelding senest 15 oktober til DTF@dansk-tarok.dk 

Gerne forhåndstilmelding tidligere aht. planlægningen. Marker hvem der deltager i holdturneringen.

Ole Rask, HjT vil stå for det praktiske arrangement, medens DTF tager sig af tilmeldinger og turneringsplan.

Deltagerafgift 100 kr. pr. deltager, der bedes indbetalt samlet pr. klub på:

DTF konto: 9196 4575378957  (Spar Nord) Marker klub og deltagerantal på indbetalingen

Venlig hilsen
Ole Brun Madsen
Formand

 

Christian Lerche, DKT, fylder 90 år.


En af ildsjælene i Dansk Tarokforbund (DTF), Christian Lerche, DKT fylder 90 år den 29. august 2020.

Christian var med til at stifte forbundet i 2010 med udgangspunkt i de daværende 6 Tarokklubber i Danmark og blev valgt som bestyrelsesmedlem i DTF samme år.

Christian har alle årene været meget aktiv i bestyrelsen, bl.a. med at starte nye klubber, oplære interesserede nye spillere, støtte arbejdet med at rette op på inkonsistens og mangler i de eksisterende spilleregler for Dansk Tarok mm. Samtidigt har han gennem årene arrangeret dyster mellem spillere fra forskellige klubber fra DTF.

Der skal lyde en stor tak for indsatsen og et stort tillykke med fødselsdagen.

Ole Brun Madsen
Formand for DTF