Dansk Tarokforbunds Vedtægter

§ 1.
Dansk Tarokforbund (DTF) er stiftet den 8. september 2010 i Tranbjerg ved Aarhus. Foreningens hjemsted er formandens adresse. DTF varetager enkeltmedlemmers interesserer og er paraplyorganisation for de tilsluttede klubber, som er suveræne.

§ 2.  DTF’s formål
DTF har til formål – at udbrede kendskabet til kortspillet Dansk Tarok, – at være behjælpelig ved start af nye klubber i Danmark, – at rådgive klubber og enkeltpersoner ved indkøb af spillematerialer, oplyse om litteratur etc. og at publicere og vedligeholde et regelsæt, der anvendes ved turneringer på forbundsniveau samt som grundlag for standardforslag til nye klubber, – at oprette og vedligeholde en hjemmeside, som bl.a. rummer Vedtægter for Dansk Tarokforbund, Regelsæt for Dansk Tarok og Vejledning om, hvordan Dansk Tarok spilles, samt bringer oplysninger om tarokklubber i Danmark, kontaktpersoner, spillekort og andet relevant materiale for potentielle tarokspillere.

§ 3.  Medlemskab
Kun klubber, der har til formål at spille Dansk Tarok, kan optages. Indmeldelser sker ved henvendelse til bestyrelsen og ved at fremsende klubbens vedtægter samt oplysning om antal medlemmer. DTF kan ekskludere medlemsklubber, der ikke lever op til forbundets bestemmelser, eller som ved deres fremtræden og handlemåder gør sig mindre egnede til medlemskab. Enkeltmedlemmer kan optages, oftest med henblik på at undersøge muligheden for optagelse i en klub i lokalområdet.

§ 4.  Kontingent
Det årlige kontingent er opdelt i et klubkontingent samt et kontingent, der baseres på klubbens medlemstal. Kontingentet fastsættes fra år til år på repræsentantskabsmødet efter forslag fra bestyrelsen, også hvad angår enkeltmedlemmers bidrag.
Hvert år pr. 1. september indsender de enkelte klubber meddelelse om deres medlemstal til DTF’s kasserer samt til DTF’s formand. Disse medlemstal danner grundlag for beregning af kontingentet.

§ 5. Regnskab
DTF’s regnskabsår er fastsat til:  1. september til 31. august.

§ 6.  Repræsentantskab (RP)
Repræsentantskabet er DTF’s øverste myndighed. Hver klub har for hver påbegyndt 10 medlemmer ret til én repræsentant, dvs. det 11. medlem udløser repræsentant nr. 2, det     21. medlem udløser repræsentant nr. 3 osv. De pr. 1. september oplyste medlemstal danner grundlag for de enkelte klubbers antal repræsentanter.  Hver repræsentant har én stemme på repræsentantskabsmødet. Klubber kan give skriftlig fuldmagt for én fraværende repræsentant.
Ordinært RP-møde afholdes hvert år senest den 1. november og indkaldes skriftligt til klubbernes formænd samt enkeltmedlemmer – med mindst én måneds varsel.

Klubberne fremsender senest 14 dage før mødet oplysning om navn + e-mailadresse på klubbens repræsentanter samt navn på eventuelle gæster til DTF’s formand.
Ekstraordinært RP-møde afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst en tredjedel af de tilsluttede klubber forlanger dette. Skriftlig indkaldelse skal ske med mindst én måneds varsel, og dagsorden skal være vedlagt.
Skriftlig afstemning skal foretages, hvis tre klubber eller bestyrelsen ønsker dette. Klubbers medlemmer, der ikke er udpeget som repræsentanter, samt enkeltmedlemmer kan deltage i repræsentantskabsmødet og har taleret – men ikke stemmeret.
Dagsorden på det ordinære RP-møde skal indeholde:
1.   Valg af dirigent.
2.   Beretning v/ formanden.
3.   Regnskab v/ kassereren. Herunder forslag til fastsættelse af kontingent.
4.   Indkomne forslag.
5.   Valg til bestyrelsen.
6.   Valg af bestyrelsessuppleant.
7.   Valg af bilagskontrollant samt suppleant.
8.   Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på RP-mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. Kun forslag fra klubber og fra DTF’s bestyrelse kan behandles på RP-mødet. Ethvert lovligt indvarslet RP-møde er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter. Vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse eller ændringer i vedtægterne kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 7.  DTF’s bestyrelse
Kun repræsentanter er valgberettigede til bestyrelsen. Ingen klub kan opnå valg af mere end ét medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen kan maksimalt bestå af 6 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og 3 medlemmer er på valg ved det årlige RP-møde. I tilfælde af valg mellem mere end 3 medlemmer foretages der lodtrækning om, hvem der er valgt for 1-årig eller 2årig periode. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fører en protokol over vigtige beslutninger.

§ 8.  Opløsning
Opløsning af DTF kan kun ske på et ordinært RP-møde og kun, hvis ¾ af de afgivne stemmer går ind for dette. Det afgøres samtidig ved almindelig stemmeflerhed, hvad der i givet fald skal ske med forbundets midler.

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 22. oktober 2012. Disse vedtægter afløser i deres helhed vedtægten fra den stiftende generalforsamling den 8. september 2010.

Bent Agger, dirigent                                  Ole Brun Madsen, formand