Litteratur om Tarok

VEJLEDNINGER FOR NYBEGYNDERE

De tre vejledninger herunder anbefales til nybegynderen. Derefter følger alle skrifter om Tarok i omvendt kronologisk orden – de er spændende at læse!

Bent Agger (1970): Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil (32 sider)
Dette skrift er det første, begynderen bør sætte sig ind i. Det indeholder nok information til at komme i gang med spillet. Det er overskueligt og let at anvende som støtte under spillet.
Download: Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil
Læs online: Online: Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil

Bent Agger (1971): Tarok, meget kort
To ark papir, der hjælper nybegynderen med at huske meldinger, betalinger før, under og efter spillet – samt de bøderegler, der anvendes i VLK.
Download: Tarok, meget kort

Hans J. Møller (2016):  EN VEJLEDNING I DET ÆDLE KORTSPIL (62 sider)
 Denne bog, som er grundig, er den næste bog, som en ny tarokspiller bør kaste sig over. Den giver anvisninger om, hvilken rolle, man skal antage i det aktuelle spil – med udgangspunkt i en vurdering af egne kort og af meldingerne fra de andre spillere. Man kommer godt rundt i spillet og bliver opmærksom på mange facetter ved spillet.
Download:  EN VEJLEDNING I DET ÆDLE KORTSPIL
Læs online: Online: EN VEJLEDNING I DET ÆDLE KORTSPIL

ALLE BØGER OG SKRIFTER I OMVENDT KRONOLOGISK ORDEN

Hans J. Møller (2016):  EN VEJLEDNING I DET ÆDLE KORTSPIL (62 sider)
Bogen giver en grundig introduktion til Tarokspillet. Den indledes med 12 sider om spillets historie og spillets udstyr. Derefter følger 10 sider med en grundig gennemgang af spillets regler (som de fortolkes i Hjørring) og 2 sider om tælling. De næste 8 sider diskuterer spillets formål og derefter følger 4 sider om, hvordan man skal vurdere de kort, man har fået – og om de roller, som man bør have afhængigt af kortene. Lægning af SKAT i forskellige situationer (roller) diskuteres grundigt på 7 sider, så følger lidt om at spille nolo efterfulgt af en diskussion af brugen af Sciesen. Afslutningsvis gives nogen anbefalinger for, hvordan man spiller spillet og en gennemgang af point systemet.
Download:  EN VEJLEDNING I DET ÆDLE KORTSPIL
Læs online: Online: EN VEJLEDNING I DET ÆDLE KORTSPIL

Hans J. Møller (2011): TAROK REGLER OG VEJLEDNING (56 sider)
Forgængeren til bogen ovenfor (Hans J. Møller 2016).
Download: TAROK REGLER OG VEJLEDNING
Læs online: Online: TAROK REGLER OG VEJLEDNING

Hans J. Møller (2011):  Lidt om Tarokkens regler gennem et par århundreder (10 sider)
Modtaget februar 2019 fra Hans J Møller.
Download: Tarokhistorie
Læs Online: Tarokhistorie

Poul Jensen (2001): Supplement til tarokvejledning (5 sider)
En tilføjelse til Poul Jensen (1960-erne).
Download: Supplement til tarokvejledning
Læs online: Online: Supplement til tarokvejledning

Knud Andersen (1989): TAROK
Modtaget februar 2019 fra Hans J Møller, som skriver:
Et mindre hæfte, beregnet som begyndervejledning.Der er en lidt bred indledning, hvorfra blot skal citeres følgende: ”mange forudsætninger skal være opfyldt, for at en kortklub kan bestå i så mange år so ovenfor beskrevet; fundamentet i sammenholdet er tilstedeværelse af menneskelige rela- tioner, der – ofte ureflekteret – er bæredygtige i henseende til forskelle i personlighed samt overfor det frisprog, som næsten altid udvikler sig i en kortklub”.

Medens de ældre vejledninger er afskrevet som de var i original har jeg valgt at foretage nogle redaktionelle ændringer, mest for at tilpasse den foreliggende til de andre. Indeholder en del om spillemåde. Og det er tydeligt at se, at der er mange af Hermansensbetragtninger, der går igen i denne vejledning.
Download: TAROK
Læs Online: Tarok

Bent Agger (1971): Tarok, meget kort
To ark papir, der hjælper nybegynderen med at huske betalinger før, under og efter spillet, samt de bøderegler, der anvendes i VLK.
Download: Tarok, meget kort

Bent Agger (1970): Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil (32 sider)

Dette skrift indeholder nok information til at komme i gang med spillet. Det er overskueligt og let at anvende som støtte under spillet.
Download: Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil
Læs online: Online: Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil

J. Zimmermann (1970): Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil (22 sider)
Børge Jørgensen, FFT, har fundet et enkelt laset eksemplar af ovenstående. Det er blevet gen-indtastet. En kort og klar fremstilling af spillet.
Det er senere blevet afklaret, at hæftet er redigeret af premierløjtnant B. K. Agger med udgangspunkt i “TAROKSPIL” af oberstløjtnant Oldfeldt og “Vejledning i Tarok” af R. L. Borch.
J. Zimmermann har lavet heftets forord.
Download: Det ædle Tarokspil
Læs Online: Online: Det ædle Tarokspil

O. Oldfeldt (1961): TAROK (89 sider)
Kortfattet beskrivelse mangler
Download: TAROK
Løs online: Online: TAROK

Poul Jensen (1960-erne): TAROK (38 sider)
Grundig – No Nonsense – gennemgang af spillets regler og roller mm. En meget koncentreret fremstilling.
Download: TAROK
Læs online: Online: TAROK

J. V. V. Hermansen (1943): TAROK (44 sider)
Kortfattet beskrivelse mangler
Download: TAROK
Læs online: Online: TAROK

J. V. V. Hermansen (1943) Tarok (22 sider)
Modtaget februar 2019 fra Hans J Møller, som skriver:
Denne bog er svært tilgængelig – de havde et eksemplar på Statsbiblioteket i Aarbus, men det er bortkommet. Der findes et pa det kgl. bibliotek, men det udlånes ikke og kan kun faas at se på læsesal der.
Det eksemplar, som jeg har fået, stammer fra Agger. Det er maskinskrevet og med en del slåfejl (som jeg selv kunne have gjort det),.
Det er tydeligt, at det principperne er de samme som i den noget bredere 1926-bog, og man ser da også, at mange af de eksempler, som findes i bogen fra 1926, går igen i det foreliggende skrift. Der er så det at bemærke, at det ikke helt er de samme kommentarer, som følger disse eksempler.
Der er dog ikke nogen tvivl om, at mange af Hermansens eksempler på spil mv. er meget illustrative.
Det har vist sig nødvendigt at foretage nogle redaktionelle ændringer for at få gjort visse punkter forståelige.
Download: Tarok
Læs Online: Tarok

J. V. V. Hermansen (1926): TAROK (68 sider)
Kortfattet beskrivelse mangler
Download: TAROK
Læs Online: Online TAROK

J. V. V. Hermansen (1926): Tarok, vejledning og regler for spillet (33 sider)
Modtaget februar 2019 fra Hans J Møller, som skriver:
Her finder man en nøjagtig gennemgang af reglerne og spilleanvisninger, belyst med en del spileksempler. Den kan i sin opbygning minde meget om Wolff’s bog, er skrevet i et sprog, der er er noget lettere end man finder det hos Wolff.
Bogen har i mange år været regnet som bogen, men dels er den lidt besværlig at få fat på, dels er der sket enkelte ændringer i reglerne.
Men oplysningerne og anvisningerne om, hvordan man spiller, de er gode. Jeg har tilladt mig enkelte redaktionelle ændringer og rettet et par fejl.
Download: Tarok, vejledning og regler for spillet
Download: Tarok, vejledning og regler for spillet

R. L. Borch: (1920): Vejledning i Tarok (90 sider)
Bent Agger har overført denne bog til pdf format.
Download: Vejledning i Tarok
Læs Online: Online: Vejledning i Tarok

C G Schiellerup (1900): Nyeste Spillebog (8 sider)
Modtaget februar 2019 fra Hans J Møller, som skriver:
Også denne er en ”multibog” med mange forskellige spil, herunder altså også tarok. Til indføring i spillet kan den bruges, men som grundig vejledning er den ikke egnet.
Af en eller anden ukendt årsag skriver han konsekvent ”Kaart” og ikke kort, en form, som jeg ikke har bragt videre i forbindelse med at lægge teksten på PC.
Download: Nyeste Spillebog
Læs Online: Nyeste Spillebog

Emil Wolff (1899): TAROK – ET BIDRAG TIL FREMME AF ENSARTEDE REGLER OG FÆLLES SPILLEMÅDE (56 sider)
Kortfattet beskrivelse mangler
Download: TAROK – ET BIDRAG TIL …
Læs Online: Online: TAROK – ET BIDRAG TIL … 

Emil Wolf (1899) Tarok (39 sider)
Modtaget februar 2019 fra Hans J Møller, som skriver:
Ser man bort fra Bendz, er denne bog den først kendte større vejledning i tarokspillet. Den er, som det fremgår af teksten, ret bred og viser mange facetter af spillet. Takster for ultimo og bagud mv. er på højere trin end de tidligere kendte, og desuden må det også markeres, at det her er første gang, at puljerne/kopperne er en fast bestanddel i spillet.
Sprogets form og stavemåde er som originalens.
Download: Tarok
Læs Online: Tarok

M. Basta (1889): Anvisning til at spille L’HOMBRE, WHIST, BOSTON, TAROK OG BEZIQUE (6 sider)
Modtaget februar 2019 fra Hans J Møller, som skriver:
Dette er en fjerde udgave af denne bog. Som flere af disse multibøger er den ikke særlig velegnet som egentlig vejledning i, hvordan man spiller tarok, men den giver dog nogle enkelte oplysninger – langt fra nok til at man vil blive tilfreds (men hvornår bliver man det?)
Download: Anvisning til at spille L’HOMBRE, WHIST, BOSTON, TAROK OG BEZIQUE
Læs Online: Anvisning til at spille L’HOMBRE, WHIST, BOSTON, TAROK OG BEZIQUE

Martin Schwartz (1847): Ny og fuldstændig dansk Spillebog (6 sider)
Modtaget februar 2019 fra Hans J Møller, som skriver:
Denne bog er som vejledning i tarokspillet ikke særlig anvendelig, den er som andre ”multispilsbøger” blot med en ret spinkel indføring i spillet. Der skal dog bringes lidt med fra bogens forord.
Der er dog én ting, som nok er værd at hæfte sig ved. Det er første gang, at man ser betegnelsen Skisen, som er en lille ændring af det kort, som ifølge forfatteren kaldes Scysen.
Download: Ny fuldstændig dansk Spillebog
Læs Online: Ny fuldstændig dansk spillebog

Jacob Christian Bendz (1841): Tarokspillet (44 sider)
Bog nummer 2
Denne bog er transformeret til pdf-format af Bent Agger i 2010
Download: Tarokspillet
Læs Online: Online: Tarokspillet

Jacob Christian Bendtz (Før 1840) Tarokspillet (22 sider)
Modtaget februar 2019 fra Hans J Møller, som skriver:

JACOB CHRISTIAN BENDZ 1802-1858

Læge -var i flere år militærlæge, bl.a. regimentskirurg i Randers 1838-43, flyttede herefter til København som overlæge, var senere stabskirurg under treårskrigen.
Han har udgivet en bog: Tarok, trykt som Manuskript for Venner. Denne bog findes kun på det kongelige bibliotek og da kun til læsesalsbrug.

Der er i bogen ikke angivet noget årstal, men man ved, at der 1840 er trykt en mindre bog i Randers hos Elmenhoff. Manuskriptet er trykt i København, og hvorvidt udgaven fra Randers eller den fra Købenavn er ældst vides ikke, men jeg vil tro, at den københavnske tryksag er yngst.

Men der kan næppe herske tvivl om, at man har spilet Tarok ved Jyske Dragonregiment. Den omtalte mindre bog fra 1840 er forgæves eftersøgt, men den findes ikke på bibliote- og heller ikke blandt mange Elmenhoff-tryk i lokalhistorisk arkiv i Randers.
Bendz interesserede sig særligt for øjensygdomme, publicerede flere artikler, var d. med. og blev titulær professor.

I det følgende er bogen gengivet med bibehold af det oprindelige sprog og stavemåde.

Foran indholdsfortegnelsen i bogen bringes et citat fra Montesquieu, det følger her i over- sættelse.

Spil blev indført i selskabslivet for at fornøje og adsprede. Derfor anser man idet gode sel- skab da også kortspil for en uskyldig fornøjelse. Og når man ikke gør noget for at ændre på denne favorable opfattelse, er det af skræk for, at en anden og mere præcis forståelse ville få alt for mange til at rødme. Når der ydermere er så mange fornuftige mennesker, der af egen fri vilje hengiver sig til kortspil, er det, fordi de ikke har øje for, hvilke vildfarelser, hvilken vold og hvilket fordærv det fører med sig..

Download: Tarokspillet
Læs online: Tarokspillet

Jacob Christian Bendz (Før 1840): Tarokspillet (28 sider) FOTOKOPI
Bog nummer 1
Modtaget januar 2017 fra Hans J Møller, som skriver:
Jeg har længe – forgæves – ledt efter den første bog af regimentskirurg Bendtz, der blev trykt hos Elmenhoff i Randers.  For et par måneder siden fik jeg fra Frank Jensen (Manden bag det nu nedlagte “Spilkammeret”) tilsendt en scannet udgave af den første.
Download: Veiledning i Tarok
Læs Online: Online: Veiledning i Tarok 

S A Jørgensen (1829): Nyeste Danske Spillebog (7 sider)
Modtager februar 2019 fra Hans J Møller, som skriver:

Denne bog findes i flere udgaver, den første fra 1786 af Joh. Chr. Melbye, og herefter føl- ger fra 1802 ved S.A Jørgensen, der også står som forfatter for udgaven fra 1829 og 1868 Bogen indeholder beskrivelse af en lang række spil, herunder også Tarok.

Der er i disse 4 udgaver ikke nogen større forskel i beskrivelsen af Tarokspillet, og den her gengivne tekst er fra udgaven fra 1829. Det er klart, at spillet i den form det beskrives afviger en del fra det spil, vi kender i dag.
Bogen har selvfølgelig et forord, og det er – set med nutidens øjne – ganske pudsigt, hvor- for det også tages med i teksten.

Datidens stavemåde og sprog er bibeholdt i gengivelsen.

Der er – udover beskrivelse af det ”normale” 3-mands spil også omtalt en variant, hvor man med 4 mand ved bordet spiller 2 mod 2 og derudover en afart, kaldet Taroc en deux, som er ret særpræget. Begge disse to varianter er medtaget, hvorimod den sidste variant, Taroc l’Hombre, ikke er med.
Download: Nyeste Danske Spillebog
Læs Online: Nyeste Danske Spillebog

Diverse udtalelser om Tarok (1800-1945)
Modtaget februar 2019 fra Hans J Møller.
Download: Diverse udtalelser om Tarok
Læs Online: Diserve udtalelser om Tarok

UDENFOR KRONOLOGIEN

(Hans J Møllers Anmeldelse af) Michael Dummett: The game of Tarot (1980)
Modtaget februar 2019 fra Hans J Møller, som skriver:
Michael Dummett – professor i Oxford (logik) har i 1980 udgivet
”The Game of Tarot” , en bog på omkring 600 sider, som gennemgår kortenes historie, udvikling mm. – og som har mange illustrationer af gamle tarokkort..
Der er beskrivelse af de forskellige varianter af tarokspillet, herunder også en nærmere omtalte af dansk tarok, i hvilken der omtales tidligere og nuværende form (det sidste med Hermansen som baggrund).
Læs: Dummett

Hans J Møller: Noget om Tarokken i Danmark
Hans J Møller kommer med overvejelser omkring, hvordan Tarok kom til Danmark, og hvorfor Tarok var et tiltrækkende spil for officerer.
Download: Noget om Tarokken i Danmark

Hans J Møller: Om Sciesen
Hans Møller præsenterer forskellige forfatteres fortolkning af Sciesen
Download: Om Sciesen