Repræsentantskabsmøde 8. oktober 2022

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Tebstrup Forsamlingshus

Referat fra mødet

Ad 1. Valg af dirigent.

Børge Jørgensen, Fredericia, blev valgt.

2. Beretning v/formanden.

Bestyrelsen har afholdt et stiftende møde, hvor Niels Brun Madsen blev valgt som formand, Ole Rask som næstformand, Kaj Jørgensen som kasserer, og Carl Boisen som sekretær.

Foreningen har nydt godt af at have Ole Bjørn, VLK, tilknyttet som dels webmaster, dels som initiativtager til at introducere en On-line version af Tarok. Dette kan være med til at tiltrække nye målgrupper til spillet, dels at man kan dyste med hinanden på distancen. Ole Bjørn tager gerne rundt for at introducere on-line versionen.

Foreningens medlemstal står i stampe, så der er brug for nye initiativer for at tiltrække flere medlemmer.

Vi modtager fortsat midler fra dansk tankesport. Der har i dette regi været afviklet en messe for de mindre kendte spil, hvor vi dog ikke kunne deltage.

Bestyrelsen har valgt at indkøbe nye spillekort til klubberne der fordeles efter antal repræsentantskabsmedlemmer.

Bestyrelsen vil efter dagens dyst evaluere valget af spillested. Ligeledes vil bestyrelsen tage initiativ til at afvikle en spilledag i januar 2023, hvor der spilles med kortkasser.

3. Regnskab v/kasseren. Herunder forslag til fastsættelse af kontingent.

Regnskabet blev gennemgået, og kontingentet er uændret.

OBS Kassereren vil gerne af hensyn til regnskabet, at kontingentet indbetales inden nytår.

4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde stillet et forslag om, at for hver repræsentant, en klub har, tilgodeses klubben med kr 1000,- fra foreningen. Midlerne er tiltænkt klubbernes hvervningsaktiviteter.

OBS for at få del i disse midler, skal hver enkelt klub indsende konto nr. til kasseren, hvor midlerne skal overføres til.

5. Valg til bestyrelsen. Ole Stevns AGT og Ole Rask HJT er på valg.

Ole Stevns takkede af som medlem af bestyrelsen gennem mange år. Foreningen vil gerne her takke Ole for hans virke for forbundet og i bestyrelsen. I stedet for Ole Stevns, blev Jens Peter Brix Pedersen valgt.

Ole Rask blev genvalgt.

6. Valg af bestyrelsessuppleant.

Genvalg af John F. Nielsen, Hjøring.

7. Valg af bilagskontrollant samt suppleant.

Genvalg (hvem det så end måtte være).

8. Eventuelt

Tak til Brabrand Vally for afviklingen af DM

For referatetNiels Brun Madsen

Indkomne forslag

Forslag til repræsentantskabet den 8. oktober 2022.

For at understøtte den lokale rekruttering og almindelig pleje af de nuværende medlemmer foreslås det, at der i 2022 udbetales Kr. 1.000,- for hver repræsentant, klubben har i DTF.

Bestyrelsen vil fremover indstille udlodning ift. det aktuelle regnskab. Der bør minimum være en beholdning på kr. 50.000,-

På bestyrelsens vegne

Niels Brun Madsen

Formand