DM i Tarok, 11. november 2023, Tebstrup Forsamlingshus

Efter et veloverstået repræsentantskabsmøde gennemførtes DM i Tarok med 25 deltagere fordelt på syv borde – fire 4-personers og tre 3-personers. Efter en dejlig frokost fortsatte vi, men nu med nye modstandere.

Resultatet blev som følger:

For en god orden skyld bør vel nævnes, at fjerdepladsen også blev besat af en spiller fra HjT.

Så HjT kunne tage mesterskabstrofæet med hjem igen og indgravere endnu et mesterskab.

Tarok Mesterskaber 2003-2023
 
Danske mesterskaber
ÅrArrangørKlubmesterHoldvinderIndividuel Vinder
2023HjTHjTOle Rask, HJT
2022BVTHjTOle Brun Madsen, VLK
2021VLKHjTGerner Nielsen, HjT
2020HjTHjTOle Rask, HJT
2019KTKHJTFFTOle Rask, HJT
2018RATVLKVLKHugo Jespersen, VLK
2017FFTHjTHJTJohn Nielsen, HjT
2016BVTBLTNTKGerner Nielsen, HjT
2015KTKVLKVLKNiels Brun Madsen, VLK
2014AGTAFT Kaj Jørgensen, FFT
2013DKTBLT Knud Andersen, BLT
2012HjTHjT Erik Trudslev, HjT
2011VLKVLK Ingvert Møller Terkildsen, FFT
 
Jyske mesterskaber
ÅrArrangørKlubmester Individuel Vinder
2010FFTHjT Ole Rask, HjT
2009AGTHjT Hugo Jespersen, VLK
2008HjTVLK Ole Brun Madsen, VLK
2007VLKVLK Bjørn Eppler, VLK
2006FFTVLK J. Christensen, HjT
2005AGTVLK Bjørn Eppler, VLK
2004HjTVLK Hans Møller, HjT
2003VLKVLK S. E. Christensen, AGT
Formiddag

Frokost

Eftermiddag

75 år med Tarok

Medlem i VLK, advokat Hugo Jespersen, afgik ved døden i oktober 2023, 98 år gammel. Æret være hans minde.

Han spillede i lang tid i Jydsk Akademisk Tarokklub, som han var medstifter af, men da han til sidst var det eneste tilbageværende medlem, og da man som bekendt skal være mindst 3 for at spille Tarok, meldte han sig ind i VLK i 2003. Hugo har spillet Tarok fra 1948 til 2023 – det vil sige i 75 år. Han var til det sidste en dreven spiller – en af de bedste. 

I forbindelse med Hugos begravelse, overdrog Hugos datter, Dorte Jespersen, nedenstående tekst til Ruth og Ole Brun Madsen. Hugo har skrevet teksten i 1985. Den handler først og fremmest om hans møde med Tarok. Den er en del af en artikelsamling skrevet af forskellige beboere fra Parkkollegierne i Aarhus og samlet i bogen: 

Universitetskollegierne i Århus 1935-1985.
Udgivet i 1985 af Bestyrelsen for kollegierne i Universitetsparken i Århus.

TAROK I PSYKLUBBEN
Advokat, auktionsleder, Cand. Jur. Jespersen
Aarhus, Kollegium 1, 1946-1951

Jeg hører til studenter-årgangen 1944 fra Vejle Gymnasium og valgte arkitektstudiet, fordi jeg følte, at mine få og små kreative indfald bedst kunne blive forløst på arkitektskolen. Vejen gik derfor over Charlottenborg på Kgs. Nytorv den 20. august 1944 til arkitektskolens forskole på 1 måned, som alle skulle passere, for at komme ind på den rigtige bygningsskole.

Det kom jeg imidlertid aldrig. Kun mellem 40-50 slap igennem nåleøjet, og i 1944 var der 399 andre håbefulde unge mennesker, der havde samme intentioner som jeg. Den 19. september skulle vi til eksamen, som dog ikke blev gennemført, fordi netop på denne dato udviklede situationen i København sig til nærmest åben krig, så vi blev sendt hjem fra eksamensbordet.

Der var spærret for eventuelle B planer. Universiteter og højere læreanstalter var stort set lukkede, og det var bare om at se at finde et job. Jeg fandt et i Vejle som medhjælper i et befragter- og stevedore firma til den fyrstelige gage på kr. 200 Kr. om måneden for en arbejdsuge på ca. 70 timer, der begyndte kl. 5 om morgenen. Senest kl. 6 skulle jeg mærke de godsvogne, som mit firma ekspederede, med information om, hvor de skulle rangeres hen. Vejle var dengang en stor udskibningshavn for tørv og brunkul, så det var vigtigt, at vognene blev rangeret netop hen på den del af havnearealet, hvor de pågældende skibe, som skulle have lasterne, var placeret. Denne trafik fandt også sted om søndagen, men da kunne jeg sove længe til kl. 6, fordi vognflytningen først startede kl. 7.

Arbejdet var bestemt ikke charmerende, især ikke om vinteren i mørke med tyske vagtpatruljer på arealet, og det skete indimellem, at jeg måtte redegøre for min tilstedeværelse med hæftepistol og en stak fragtbreve i hånden i ”Hände hoch” stilling. Den vinter besluttede jeg mig til, at det arbejde jeg skulle vælge som min fremtid, i hvert fald ikke skulle starte før kl. 9, så nu ville jeg være jurist, når det engang blev muligt at studere på ny.

Således var min indgang til Århus Universitet i september 1945 til det juridiske fakultet. Efter et år på Kløvermarksvej 4 hos pensionatsværtsparret Schou Poulsen i villa “Soldefryd”, som stedet hed i studenterjargonen, førte den sjældne karakter MG ved Filosofikum og 12 i økonomi mig et år senere ind på kollegium 1, værelse 27, givet af Tuborg. Gangen hed Psyklubben, mellemste gang, og ovenover havde vi Sandkassen. Radio og fjernsyn var stort set ubekendte størrelser, så et intenst studenterliv med masser af samtaler og diskussioner, spontane themøder i køkkenet til ud på de små timer, kortspil og damer blev elementerne i den cocktail, som man med et moderne ord ville kalde kollegie-råhygge.

Det kunne jeg måske nok skrive en bog om, men redaktøren af bogen om kollegielivet kan ikke være tjent med, at alle vi, der blev opfordret til at give indlæg til bogen, breder os ud over spaltepladsen med oplevelser, der ligner hinanden til forveksling, så jeg vælger i det følgende at beskrive noget helt enestående som resultat af mit eget kollegieliv.

Kortspil havde som nævnt gode vilkår blandt studenter efter krigsårene, og på kollegierne blev der jævnligt spillet L’hombre, Whist og Bridge. Men så blev jeg nabo til Lebech, der i 1947 flyttede ind på værelse 26. Paul Erik Lebech Rasmussen var hans fulde navn, men i dag har han smidt Rasmussen væk, og mange læsere vil sikkert derefter vide, at han er overlæge på Frederiksberg Hospital med en betydelig litterær indsats bag sig, specielt om prævention og unges sexvaner m.v.

Han var imidlertid ikke nogen helt almindelig Stud. Med., for han var tillige løjtnant af reserven, og det forklarer noget, der måske er ukendt for de fleste. Blandt officerer har der fra gammel tid været tradition for, at man spillede Tarok. Kortspillenes skakspil og af kyndige udråbt som det ædleste kortspil, der overhovedet eksisterer. Løjtnant Lebech havde lært det.

Der er såmænd i Danmark i dag kun ca. 200, der spiller Tarok. Og hvis der er nogen, der tror, at Tarok er navnet på en afdød travhest, så er det rigtigt, men dens ejer, Laursen senior fra Stald Kima ved Skive, var en af disse 200 spillere, og sikkert har han været lidenskabeligt glad for sit spil. Havde han ikke været det, havde hesten sikkert heddet Whist. Lebech var i besiddelse af et maskinskrevet kompendium på 60 sider, omhyggeligt udarbejdet af oberstløjtnant Hermansen: ”Lærebog i Tarok”, og Lebech håndplukkede de 3 bedst egnede på gangen til læsning af denne bibel og prøvespil.

Det var Søren H. Jessen, i dag adm. direktør i den store trælistevirksomhed, Eskildsen Listefabrik A/S i Åbyhøj og Poul Leth-Espensen, advokat og seniorchef i advokatvirksomheden på Frue Kirkeplads 4 i Århus, samt undertegnede. 

Den 1 okt. 1948 dannede vi fire Jydsk Akademisk Tarokklub, som blev en skøn, spillemæssig enklave i den tids studenterliv, uden at det nogensinde blev glemt, at der naturligvis hører mange selskabelige forpligtelser med til at være medlem af så eksklusivt et foretagende. Læseren vil på dette tidspunkt måske nikke genkendende til situationen og konstatere, at de 4 studenter nok har haft det hyggeligt, og det er rigtigt. Men der er ikke nogen grund til i denne forbindelse grammatisk at bruge datid, for J.A.T. eksisterer stadig med de samme 4 medlemmer, som har spillet Tarok sammen 3 gange månedligt uafbrudt fra 1948 og foreløbig frem til 1985 (I sandhedens interesse: Lehbech fra København nu kun ved særlige gunstige lejligheder). Og vi satser i klubben foreløbig mod årtusindskiftet.

Men som det hed i en gammel revyvise, det er ikke bare det, de har spillet, men det er måden de har spillet på. Som klubbens generalsekretær i alle årene har jeg registreret samtlige spil med afgivne meldinger, særprægede fordelinger, og hvem der vandt det pågældende spil i et særligt udarbejdet skema, som kunne anvendes til udarbejdelse af en statistik og rangfølge hvert år, når årsturneringen blev afsluttet.

Når jeg tidligere har fortalt, at der kun fandtes ca. 200 aktive tarokspilleres i Danmark, er det ikke et tal, der er grebet ud af luften. Der sad i mange år i Undervisningsministeriet en fuldmægtig, der hvert år udsendte en fortegnelse over aktive tarokspillere i Danmark. Han har nok elsket sit tarokspil og måske kedet sig bravt i ministeriet, men hans intentioner var, at en tarokspiller i Danmark skulle have mulighed for at kunne komme til at spille Tarok, hvis han var på besøg i en fremmed by i riget, blot ved at tage telefonen og ringe til en af listens medlemmer. 

Det førte os fire til lykkelige tarokdyster med den ”Den von Libauske Tarokorden” i Aarhus, der bestod af dr. Phil. Jens Kruse, antikvarboghandler Böchmanna og landsretssagfører Helmer Uldall, alle nu gået bort til de evige tarokmarker. Udenbys spillede vi med landsretssagfører Pagters hold i Skive, oberst Bjørnholms hold i Randers og andre steder.

Kunne dette indlæg om Tarokken fremme interessen for det formidable kortspil, har jeg opnået noget positivt selv ved dette indlæg til bogen om kollegielivet og hvad det førte med sig, men jeg føler mig overbevist om, at jeg har ydet en stor, god gerning i forhold til den, der måtte lade sig inspirere til selv at begynde spillet. Medlemmerne af J.A.T. er næppe udødelige selv om man godt kunne forestille sig, at en Tarokspiller bliver noget ældre end den øvrige del af befolkningen. Det er for længst bestemt, at hvis det med udødeligheden ikke kommer til at passe, vil hele vort spillemateriale blive testamenteret til Landsarkivet i Viborg. Måske vil det så engang blive udlånt til en ung student, der kan bruge det i en afhandling. Og hvis han ovenikøbet bor i ”Psyklubben” på Kollegium 1, vil vi føle, at ringen er sluttet, og vi vil ‘skubbe lidt ekstra til tulipanerne ovenover os.

Kort referat af repræsentantskabsmøde den 11-11-2023 i Dansk Tarokforbund

25 medlemmer var mødt frem. Formanden, Niels Brun Madsen, AFT, bød velkommen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
Børge Jørgensen fra FFT blev valgt og takkede for valget. Han bragte derefter repræsentantskabsmødet sikkert igennem dagsordenen.

2. Beretning ved formanden. 
Niels Brun Madsen gennemgik kort bestyrelsens aktiviteter i det forløbne regnskabsår og redegjorde for vore aktiviteter med Dansk Tankesport Forbund. 

3. Regnskab
Kaj Jørgensen fremlagde kort regnskabet og formueforholdene.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen
Niels Brun Madsen, AFT, Kaj Jørgensen, FFT og Ole Bjørn, VLK, blev genvalgt.

6. Valg af bestyrelsessuppleant
John Frank Nielsen, HjT blev valgt.

7. Valg af bilagskontrollant samt suppleant
Frode Jakobsen blev valgt til bilagskonsulent

8. Afholdelse af DM2024
Klubberne blev opfordret til at overveje denne opgave.

9. Eventuelt
Et medlem spurgte om muligheden for at fremskaffe jetoner med de rigtige værdier.
Formanden lovede, at bestyrelsen overvejer dette.

Ruth Brun Madsen rejste spørgsmålet om den fremtidige opbevaring af forbundets relikvier. Et medlem spurgte om Den Gamle By var interesseret. Dette kunne Ruth afkræfte.

Ordføreren takkede for god ro og orden.

Turnering 28-01-2023

Lørdag den 28. februar afviklede Dansk Tarokforbund en turnering i Brabrand. Turneringen var den type, hvor man spiller de samme hænder ved alle borde (spil med kasser). Så spilleren placeret ved bord 1 retning nord får den samme hånd som spillerne placeret på nordsiden af de øvrige borde o.s.v.

Man kan derved sammenligne alle nord-spillerne med hinanden, alle øst-spillerne med hinanden, alle syd-spillerne med hinanden og alle vest-spillerne med hinanden.

Repræsentantskabsmøde 8. oktober 2022

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Tebstrup Forsamlingshus

Referat fra mødet

Ad 1. Valg af dirigent.

Børge Jørgensen, Fredericia, blev valgt.

2. Beretning v/formanden.

Bestyrelsen har afholdt et stiftende møde, hvor Niels Brun Madsen blev valgt som formand, Ole Rask som næstformand, Kaj Jørgensen som kasserer, og Carl Boisen som sekretær.

Foreningen har nydt godt af at have Ole Bjørn, VLK, tilknyttet som dels webmaster, dels som initiativtager til at introducere en On-line version af Tarok. Dette kan være med til at tiltrække nye målgrupper til spillet, dels at man kan dyste med hinanden på distancen. Ole Bjørn tager gerne rundt for at introducere on-line versionen.

Foreningens medlemstal står i stampe, så der er brug for nye initiativer for at tiltrække flere medlemmer.

Vi modtager fortsat midler fra dansk tankesport. Der har i dette regi været afviklet en messe for de mindre kendte spil, hvor vi dog ikke kunne deltage.

Bestyrelsen har valgt at indkøbe nye spillekort til klubberne der fordeles efter antal repræsentantskabsmedlemmer.

Bestyrelsen vil efter dagens dyst evaluere valget af spillested. Ligeledes vil bestyrelsen tage initiativ til at afvikle en spilledag i januar 2023, hvor der spilles med kortkasser.

3. Regnskab v/kasseren. Herunder forslag til fastsættelse af kontingent.

Regnskabet blev gennemgået, og kontingentet er uændret.

OBS Kassereren vil gerne af hensyn til regnskabet, at kontingentet indbetales inden nytår.

4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde stillet et forslag om, at for hver repræsentant, en klub har, tilgodeses klubben med kr 1000,- fra foreningen. Midlerne er tiltænkt klubbernes hvervningsaktiviteter.

OBS for at få del i disse midler, skal hver enkelt klub indsende konto nr. til kasseren, hvor midlerne skal overføres til.

5. Valg til bestyrelsen. Ole Stevns AGT og Ole Rask HJT er på valg.

Ole Stevns takkede af som medlem af bestyrelsen gennem mange år. Foreningen vil gerne her takke Ole for hans virke for forbundet og i bestyrelsen. I stedet for Ole Stevns, blev Jens Peter Brix Pedersen valgt.

Ole Rask blev genvalgt.

6. Valg af bestyrelsessuppleant.

Genvalg af John F. Nielsen, Hjøring.

7. Valg af bilagskontrollant samt suppleant.

Genvalg (hvem det så end måtte være).

8. Eventuelt

Tak til Brabrand Vally for afviklingen af DM

For referatetNiels Brun Madsen

Indkomne forslag

Forslag til repræsentantskabet den 8. oktober 2022.

For at understøtte den lokale rekruttering og almindelig pleje af de nuværende medlemmer foreslås det, at der i 2022 udbetales Kr. 1.000,- for hver repræsentant, klubben har i DTF.

Bestyrelsen vil fremover indstille udlodning ift. det aktuelle regnskab. Der bør minimum være en beholdning på kr. 50.000,-

På bestyrelsens vegne

Niels Brun Madsen

Formand

DM i Tarok

Lørdag den 8. oktober 2022 afholdt Dansk Tarokforbund repræsentantskabsmøde i Tebstrup Forsamlingshus tæt ved Ejer Bavnehøj. Referat følger senere.

Bagefter afholdtes DM i Tarok. Resultaterne ses herunder.

Klub DM 2022
Klub Point
1 HjT 2025
2 VLK 1705
3 FFT 675
Individuel DM 2022
Klub Navn Point
1 VLK Ole Brun Madsen 965
2 HjT Arne Nielsen 940
3 FFT Kaj Jørgensen 750

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Dansk Tarok Forbund

Mødet blev afholdt 2. marts 2022.

Christian Lærke havde meldt afbud. Der var en stor hilsen fra ham til alle.

Kort overlevering fra den afgående bestyrelse til den nye bestyrelse.

Den gamle bestyrelsen har gennem årene været særligt optaget af at udarbejde et fælles regelsæt – samt af samarbejdet med Dansk Tankesports Forbund. Dansk Tarok Forbunds økonomi er robust.

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen:
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. Sekretær

2. Dato for generalforsamling og afvikling af denne. Hvem afholder mv.

3. Ideer mv for aktiviteter for det kommende år.

4. Evt.

Ad 1.
Formand: Niels Brun Madsen
Næstformand: Ole Rask
Kasser: Kaj Jørgensen
Sekretær: Carl Boisen Thøgersen
Webmaster: Ole Bjørn (deltager uden for bestyrelsen)

Ad 2.
Der var stor tilfredshed med afviklingen af årets generalforsamling og valg af turneringssted (Tårning forsamlingshus).

Vi afprøver det samme arrangement igen. Samme sted men med et andet tidspunkt.

Generalforsamling og turnering er i 2022 lørdag den 8. Oktober.

Generalforsamling kl. 11.00-12.00
Frokost Kl 12.00- 12.45
Første runde kl 13.00
Kaffepause kl 14.15.
Anden runde kl 14.30
Afslutning kl 16.00

Deltagerantallet afgør, om der spilles turnering, hvorfor der opfordres til stor opbakning til at deltage.

I år spilles med tælling.

Ad 3.
Det ligger bestyrelsen meget på sinde at rekruttere nye medlemmer. Et konkret tiltag er, at forbundet stiller (begrænsede) midler til rådighed for fremme af Tarok spillet. Det kan være til dækning af udgifter til kaffe mv. For at få midler til dette kan Kaj (kasseren) eller Niels (formand) kontaktes.

Ole Rask og Ole Brun Madsen vil undersøge om der kan bestilles nye Tarokkort med DTF på bagsiden. Under alle omstændigheder vil der til generalforsamlingen blive udleveret nye Tarokkort til klubberne.

Der blev på mødet demonstreret en online version af den version af Tarok, som vi spiller i Danmark. På foreningens hjemmeside (under Om Tarok) finder man vejledning i, hvordan man spiller online Tarok på PC:
www.dansk-tarok.dk/om-tarok/tarok-online-guided-tour-paa-pc/
og i, hvordan man spiller online Tarok på en iPad:
www.dansk-tarok.dk/om-tarok/online-tarok-guided-tour-ipad/. Online Tarok afvikles på en amerikansk platform for online brætspil og online kortspil m.m.: www.boardgamearena.com. 

Et indsatsområde for det (de) kommende år for bestyrelsen er at udbrede kendskabet til online versionen, da der er en udbredt opfattelse af, at det vil tiltrække de yngre generationer. Som en særlig service, vil foreningens webmaster, Ole Bjørn, gerne tage rundt i klubberne og demonstrere, hvordan spilet fungerer, og hvordan man kan blive oprettet m.v.

Bestyrelsen vil arbejde for, at opkoblingen bliver uden omkostninger for den enkelte ved at lade forbundet afholde eventuelle deltager udgifter til boardgamearena.

Ad 4.
Mødet blev afsluttet med et spil Tarok – med rigtige kort.

Tak til Ruth for god forplejning.

En stor tak til Christian Lærke og Ole Brun Madsen for deres mange års store arbejde i bestyrelsen og for at få samlet tarok klubberne i Danmark, så etableringen af Dansk Tarokforbund kunne blive en realitet. Det har medført optagelse i Dansk Tankesports Forbund, og dermed har det været med til at skabe et godt og solidt økonomisk fundament for foreningen. 

DM i Tarok 2021

DM i Tarok 2021 blev arrangeret af VLK og foregik den 30. oktober 2021 i Tåning Forsamlingshus ikke langt fra Ejer Bavnehøj.

Der var 22 deltagere fra 7 klubber, AGT, BVT, DKT, FFT, HjT, RAT og VLK.

Gerner Nielsen, HjT blev individuel mester. HjT dominerede stærkt ved at besætte de fire første pladser.

 

INDIVIDUELT RESULTAT  Top 10
HJT 3 Gerner Nielsen 980
HJT 6 Ole Rask 790
HJT 5 Arne Nielsen 615
HJT 4 Arne Christensen 495
VLK 3 Rasmus Damm 435
VLK 1 Hugo Jespersen 260
VLK 7 Ole Brun Madsen 110
HJT 2 Villy Lade 50
RAT 1 Vibeke Ulrichsen 30
VLK 2 Bjørn Epler -45

Klubmesterskabet blev vundet af HjT.

KLUBRESULTAT (Størst GNS)
HjT 2800 6 466,7
VLK -230 7 -32,9
RAT -425 3 -141,7
FFT -955 3 -318,3
BVT -360 1 -360,0
DKT -410 1 -410,0
AGT -420 1 -420,0
 (Point) (Antal spillere)  (Gennemsnit)

 

Online Tarok

Nu er Online Tarok testet igennem, og der ser ikke ud til at være flere fejl. Det virker rigtigt godt.

Klubberne opfordres til at sætte sig ind i Online Tarok, så vi kan begynde at lave nogle test turneringer.

Der ligger tre beskrivelser af Online Tarok under Om Tarok i menuen:
En beskrivelse af Online Tarok.
En Guided Tour med Online Tarok på en PC.
En Guided Tour med Online Tarok på en iPad.

Man kan altid skrive til Webmaster ved problemer, og Webmaster deltager gerne i telefonmøde eller videomøde for at få løst eventuelle problemer.

Er man kun én eller to spillere, så deltager Webmaster og evt. dennes kone gerne i en testdyst.