FFT: Vedtægter

Fredericia Fæstnings Tarokklub                                                                                                        2014

 

Vedtægter.

Klubbens navn er ”Fredericia Fæstnings Tarokklub”. Klubben er stiftet 5. august 1998 i Den Gamle Hovedvagt ved Landsoldaten i Fredericia.

Der spilles Tarok en gang om ugen i sæsonen. Spillestedet er I.P. Schmidt Gård, Fredericia Spilledag og –tid: Torsdag formiddag fra kl. 0900 -1200.

Spilleregler: Vestre Landsdelskommando Tarokklubs ”Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil” af oktober 1971, dog tilpasset enkelte lokale regler.

Turneringssæson: Året opdeles i en forårs- og efterårssæson. Den spiller, der opnår den højeste score for hele året, tildeles klubbens vandrepræmie, jf. vedtægter herfor.

Betaling: Der betales indmeldelsesgebyr samt sæson- og spilkontingent. Størrelsen af gebyr og kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Medlemmer: Hyggelige og humoristiske kortspillere. Nye Tarokanere godkendes af alle klubbens medlemmer.

Generalforsamling afholdes hvert år, normalt på sidste spilledag i januar måned. Indkaldelse senest to spilledage før afholdelse. Dagsorden iflg. Vedtægterne. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en spilledag før generalforsamlingen. Der vælges en formand, en kasserer og evt. en sekretær. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab. Vedtagelse af kontingent og gebyr for året 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af formand, kasserer og evt. sekretær 6. Eventuelt Formanden udarbejder kortfattet referat af generalforsamlingen. Således blev den oprindelige vedtægt af 21. oktober 1998 ændret på generalforsamlingen 17. januar 2002, 16. januar 2003, 27. januar 2005 og 29. januar 2014.

Børge Jørgensen     Ingvert Terkildsen     Frode Jakobsen     Svend Erik Mengel Thomsen

Kaj Jørgensen           Søren Ladegaard       Asger Veje             Frode Jensen

Tilbage til FFT: Fredericia Fæstnings Tarokklub