Omfattende materiale om Tarok modtaget fra Hans J Møller, HjT

En stor tak til Hans J. Møller for et omfattende materiale om tarokspillets historie, forskellige regler, mm.

På forbundets vegne
Ole Brun Madsen

Webmasters kommentar:
Hans J. Møller har ydet en meget stor indsats ved at digitalisere forskellige ældre værker, så de bl.a. kan stilles til rådighed på denne hjemmeside.
Medlemmerne opfordres til at læse de forskellige tekster. F. eks. er det yderst underholdende at læse “Nyeste danske spillebog” fra 1829 eller M Bastas skrift fra 1889 eller “Diverse udtalelser om Tarok”.

Detaljer:
Dansk Tarokforbund har februar 2019 modtaget 23 bøger og skrifter fra Hans J Møller, Hjørring Tarokklub:
1829: S A Jørgensen (Johs Chr Melbye) : Nyeste Danske Spillebog
1840: J C Bendz: Tarokspillet (22 s)
1841: J C Bendz: Tarokspillet (44 s)
1847: M Schwartz: Ny og fuldstændig dansk Spillebog
1889: M Basta: Anvisning til at spille L’HOMBRE, WHIST, BOSTON, TAROK OG BEZIQUE
1899: Emil Wolff: Tarok
1900: C G Schiellerup: Nyeste Spillebog
1920: Borch: Vejledning i Tarok
1926: J V V Hermansen: Tarok, vejledning og regler for spillet (33 s)
1943: J V V Hermansen: Tarok (22 s)
1960: Poul Jensen: TAROK
1961: O Oldfelt: Tarok
1970: Bent Agger: Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil
1971: Bent Agger: VLK kort
1989: Knud Andersen: TAROK
1989: Poul Jensen: TAROK

2011: Hans J Møller: Lidt om Tarokkens regler gennem et par århundreder
1840: Bendtz: Veiledning i Tarok (fotokopi)
1800-1945: Diverse udtalelser om Tarok
Hans J Møllers anmeldelse af Michael Dummett: The game of Tarot
Hans J Møller: Noget om Tarokken i Danmark
Hans J Møller: Om sciesen

Syv af disse havde vi allerede på hjemmesiden. Resten er indsat efter årstal imellem de hidtidige bøger og skrifter.

Repræsentantskabsmøde i Dansk Tarokforbund, 26-10-2018

Brabrand den 27. oktober 2018

 Referat af Repræsentantskabsmøde i Dansk Tarokforbund

Fredag den 26. oktober 2018
Repræsentantskabsmøde 10.30 – 11.00
Randers Fritidscenter, Vestergade 15, 8900 Randers

Dagsordenen iflg. vedtægterne:
 1. Valg af dirigent.
  Bent Agger RAT blev valgt som dirigent
 1. Beretning v/ formanden.
  Beretningen blev godkendt
 1. Regnskab v/ kassereren. Herunder forslag til fastsættelse af kontingent.
  Regnskab og forslag til kontingent blev godkendt
 1. Indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag
 1. Valg til bestyrelsen.
  Gerner Nielsen HJT og Ole Stevns AGT blev genvalgt. Knud Andersen havde ikke ønsket at genopstille. Bestyrelsen vil drøfte forslag til nyt medlem.
 1. Valg af bestyrelsessuppleant.
  Helle Klitt, BVT blev genvalgt.
 1. Valg af bilagskontrollant samt suppleant.
  Frode Jakobsen FFT, og Niels Brun Madsen AFT blev genvalgt.

  Ole Stevns opfordrede til at søge kontakt med skoler mm. for at hverve nye medlemmer. Ole Brun Madsen opfordrede til at lære børn, børnebørn og oldebørn Tarok.

Christian Lerche DKT har tilbudt at holde arrangementet i 2019 på Lerchenborg, der samtidigt er 10-års jubilæum. Forslaget fik fuld opbakning.

Beretning og regnskab var udsendt inden mødet til bestyrelse og klubber.

Tak til Helle Hyldgaard S, BVT, der tog notater til referatet.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til RAT for et vellykket arrangement.

 

med venlig Tarok hilsen
Ole Brun Madsen
Formand

 

Mindeord om tarokspilleren H.K.H. Prins Henrik

Prins Henrik var Dansk Tarokforbunds første æresmedlem. Han ydede en flot indsats og en god opbakning, da forbundet blev etableret og udbygget. Forbundet blev dannet af de daværende seks klubber og tæller i dag tolv klubber.

Prins Henrik var en ivrig tarokspiller, som vi vil savne.

Æret være hans minde.

Ole Brun Madsen
Formand

Dansk Tarok Mesterskab for klubber, 27-10-2017

Bent Agger, Christian Lerche, Børge Jørgensen

Resultater

Vindende klub: HjT
Individuel vinder: John Nielsen, HjT

Nord – Syd – Øst – Vest – Holdspil
Nord: Gerner Nielsen, HjT
Syd: Søren Ladegaard, FFT
Øst: Jes Andersen, VLK
Vest: John Nielsen, HjT

 

Stig Kosmann, John Nielsen, Niels Brun Madsen, Svend Erik Mengel Thomsen

 

Kaj Skade, Freddy Rasmussen, Vibeke Ulrichsen, Bernt Nielsen

 

Knud Andersen, Frode Jensen, Leif Christensen, Erik Lunden

 

Arne Nielsen, Jørgen Kvist, Claus Andersen, Asger Veje

 

Ole Brun Madsen, Kaj Jørgensen, Gerner Nielsen, Helle Hyldgaard S.

 

Ole Rask, Frode Jakobsen, Jes Andersen, Steen Pedersen

 

Bjørn Eppler, Ruth H. Brun Madsen, Villy Lade, Søren Ladegaard

 

Detaljerede resultater

 

Repræsentantskabsmøde i Dansk Tarokforbund, fredag den 27-10-2017

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Tarokforbund

Fredag den 27. oktober 2017
Repræsentantskabsmøde 10.30 – 11.00
Erritsø Forsamlingshus, Erritsø Bygade 55, 7000 Fredericia

Mødet blev afholdt fredag den 27. oktober 2017, samme dag og samme sted som Dansk Tarok Mesterskab for Klubber, hvor Fredericia Fæstnings Tarokklub, FFT stod som arrangør.

Dagsordenen iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
  Ole Rask blev valgt
 2. Beretning v/ formanden. Godkendt.
  Se vedhæftede bilag.
 3. Regnskab v/ kassereren. Godkendt.
  Se vedhæftede bilag.
  Forslag til uændret kontingent blev vedtaget.
 4. Indkomne forslag.
  Der var ikke indkommet forslag.
 5. Valg til bestyrelsen.
  Ole Brun Madsen VLK, Børge Jørgensen FFT og Christian Lerche DKT var på valg.
  Alle 3 blev genvalgt.
 6. Valg af bestyrelsessuppleant.
  Helle Klitt, BVT blev genvalgt.
 7. Valg af bilagskontrollant samt suppleant.
  Frode Jakobsen FFT, og Niels Brun Madsen AFT blev genvalgt.
 8. Eventuelt.
  Knud Andersen (BLT) havde medbragt et prøvetryk af en opdateret spillevejledning.RAT (Randers Veteran Tarokklub) havde tilbudt sig som arrangør af næste Taroktræf. Forslaget er at mødes på Hvidsten Kro, fredag den 26. februar. Problemstillingen med deltagelse af studerende og arbejdsramte på en hverdag, blev drøftet. Spørgsmålet vil blive taget op i bestyrelsen, ligesom klubberne bedes overveje initiativer.

Alle 35 deltagere i det efterfølgende mesterskab deltog i RP-mødet.

Referenter:
Ruth H. Brun Madsen og Helle Hyldgaard Schmidt (begge fra BVT)

Formandsberetning 2016-2017

Status
Dansk Tarokforbund (DTF) blev stiftet 8. september 2010 af seks eksisterende tarokklubber, med det formål at sikre tarokspillets fremtid i Danmark, hvor tarokspillet er et af de ældste kendte kortspil, men også et spil der langsomt var ved at uddø.

Dansk Tarokforbund har i sine vedtægter formuleret en række formål, som bestyrelsen i samarbejde med ildsjæle i klubberne, har forsøgt at omsætte til konkrete handlinger.

DTF har til formål

 1. at udbrede kendskabet til kortspillet Dansk Tarok
  Den primære indsats er gjort gennem lokale initiativer i de enkelte klubber og gennem hjemmesi- den.
  DTF tæller i dag 159 medlemmer, en lille netto fremgang fra sidste sæson. Vi må erkende, at gen- nemsnits alderen er høj, hvilket er godt at se, men også at det er vigtigt, at der arbejdes med at skabe interesse i de næste generationer.
 2. at være behjælpelig ved start af nye klubber i Danmark
  Der har været flere henvendelser fra eksisterende og potentielle nye klubber med interesse i tarok- spillet og med forespørgsler på regelsæt og materialer. Indmelding af Nørrebro Tarokklub, NTK med 6 medlemmer, bringer antallet af tilmeldte klubber op på 12, svarende til en fordobling siden starten i 2010.
 3. at rådgive klubber og enkeltpersoner ved indkøb af spillematerialer, oplyse om litteratur etc. og at publicere og vedligeholde et regelsæt, der anvendes ved turneringer på for- bundsniveau samt som grundlag for standardforslag til nye klubber.
  Knud Andersen ALT & BLT har revideret spillevejledningen af 2011.
 4. at oprette og vedligeholde en hjemmeside, som bl.a. rummer Vedtægter for Dansk Tarok- forbund, Regelsæt for Dansk Tarok og Vejledning om, hvordan Dansk Tarok spilles, samt bringer oplysninger om tarokklubber i Danmark, kontaktpersoner, spillekort og andet re- levant materiale for potentielle tarokspillere.
  Hjemmesiden har fået en opdatering med stor hjælp fra Ole Bjørn (VLK), der har ydet en stor ind- sats med at ajourføre og forbedre DT-hjemmesiden.

Andre aktiviteter.
Dansk Tarokmesterskab for klubber var arrangeret i 2016 af BVT med BLT som vinder og med NTK og BVT på de næste pladser. Der blev ligeledes afholdt en holdturnering, med deltagelse af 4 firmandshold. Her vandt NTK og med VLK og BVT på de næste pladser. Individuelt blev Gerner Nielsen, HJT individuel vinder.

Dette års dyst finder sted med FFT som arrangør.

Der har atter i det forløbne år også været afholdt et antal bilaterale dyster klubberne imellem.

Knud Andersen, BLT, repræsenterede Dansk Tarokforbund i mødet ved Dansk Tankesport.

Overvejelser om fremtiden
Det er min opfattelse, at det var en god ide, at etablere Dansk Tarokforbund, og at der er en god grobund for at fortsætte aktiviteterne. Det er vigtigt, at klubberne og individuelle medlemmer yder en indsats med bidrag til at styrke forbundet.

De afviklede turneringer er med til at styrke de indre linjer i forbundet. Der kan kun opfordres til, at dette arbejde fortsætter, og at vi sørger for at udveksle erfaringer mht. opnåede resultater.

Ole Brun Madsen
Formand Dansk Tarokforbund